Árpád-kori magyar nevek Az embereknek csak egy nevük volt. Ez elegendőnek bizonyult, néha hozzátették, kinek a fia az illető, például Bozeta fia Fonsol. A 13. század elejétől a nemesek, a szerviensek és egyes várjobbágyok nemzetségi neveket kezdtek használni, például Besét eztán Aba nembeli Besének hívták. Ezek a nemzetségi nevek hamar vezetéknevekké alakultak át, majd lassacskán a polgárok és a parasztok is vettek föl családnevet. A régi nevek lassan vesztek ki a köztudatból, jórészt a 14. század folyamán tűntek el. Addig a keresztények is ezeket a neveket viselték. A mostani utónévkönyvekben található nevek közül ezért óvatosan válogass, mert a 13. században még a régi nevek divatja élt. Tartalmaznak ugyan pár ősi eredetű nevet, de a választék eléggé szűkös. Oklevelekben maradtak fönn személynevek, ám olvasatuk sokszor kétséges. Gyakran nem is magyarok írták ezeket, tehát számukra ismeretlen neveket kellett a betűkészletével arra alkalmatlan latinul lejegyezniük. „A Szák (Zaak, Zak, Zac, Saak, Sach, Chaak) nemzetséghez tartozó Miklós nádor atyját 1212-től összesen 31 esetben Barch, Baroch, Borc, Bors, Borz, Borzh, Boz, Burch, Burich névváltozatokkal jegyezték fel. A Vas megyében birtokos Ják nemzetségnek és egyik tagjának neve az eredeti és átírt oklevelekben a következő: Iak, Iaku, Gaku, Sahu, Iaac, Iach, Iac, Schau, Thayk, Jacus, Chak, Gak.” (Fehértói Katalin) » Ómagyar férfinevek 800-1000 » Ómagyar női nevek 800-1000 » Ómagyar férfinevek 1000-1200-ból » Keresztény kori férfinevek » Keresztény kori nőinevek » Nemzetségek nevei » Kun nevek » Jász nevek » Besenyő nevek Ómagyar személynevek Ezzel a megnevezéssel a régi, keresztény kor előtti neveket szokás illetni. A kereszténység fölvételéig csak elvétve akadunk fönnmaradt nevekre, ezek jórészét görög forrásból ismerjük, például Konstantin és Bölcs Leó írásaiból. Nehéz ezekből visszakövetkeztetni az eredeti neveket. Például a Falicsi nevet sokáig a Fajsz névvel azonosították, de a legújabb kutatások szerint ez a vélekedés alaptalan. További buktató, hogy könnyen lehet, hogy a vezéri családok más névadási szokásokat követtek, mint az egyszerű harcosok vagy a szolgák. Ezeknek a neveknek jó része visszavonatkoztatás. A férfiakkal még csak elboldogulunk, de női névből csak hármat ismerek a korból: Enéh-Emese, Sarolt és Karold. Ezért a későbbi női neveket megszűrtem, kivettem belőlük a latin eredetűeket, hogy az anakronizmus legnyilvánvalóbb esetei eltűnjenek. A megmaradtak lettek az ómagyar női nevek. Az alábbi névlistát ezekkel a fenntartásokkal olvasd. Zárójelben a latin vagy görög alak. A -csa végződés becézést jelent, mint például Jutosből Jutocsa. Ómagyar férfinevek 800-1000 Acsád Adony Ajtony Ákus (Acus) Álmus (Almus) Apor Árpád (Arpad) Bánk (Bank) Bátur (Batur) =bátor Béla Bese, Becse Berény Bod Bogát Bojta Bókony (Bokon) Bors Bot Botond Botos, Botus Bökény (Buken) Buda Bulcsu Csaba Csanád Csege, Csegő (Chege...) Cseka, Cseke (Cheka, Cheke) Elmér Előd Ete Ezelek Falicsi Farkas, Forkos Gyeücsa, Gyeicsa, Gyejcsa, Gyécső, Décse, Décső (Geysa, Geisa stb.) Hetény Hollós, Hollus (Hollus) Hódos, Hudus (Hodos, Hudus...) Huba Jutos, Jutocsa Kadocsa Kál Kaplony (Kaplan, Kaploni...) Karád Kartal, Kortol, Kortul Katapán Kecsen, Kücsen: kücsüm=erő Keled, Kelad (Keled, Kelad) Kerecse, Kerecsen (Kereche, Kerechen) Ketel Keve Kond Kölpény (skandináv népnévből) Kuppány (Cuppan) Kurszán Küzsdég Lél Levedi (Levedi) Livünti (Liüntin), Levente Makó Mikán (Mikan) Mike (Mike) Miske (Miske) Móg (Mog(h)) Nyárád (Narad) Obus (Obus) Ócsád Ond Öden Örkény Örkönd Özséb Pozsony (Poson) Súr Szabolcs Szecsőd Szerénd Szoárd Szolnok Taksony Tarcal Tarkacsu Tas, Tasi (Tas, Tasi) Teveli Turda (Turda) Tormacsu Töhötöm Uros (Uros) Vajk Vál Vata (Vatha) Zolta, Zoltán Zsolt (Solt) Zsombor, Zombor Ómagyar női nevek 800-1000 Ajándék Ajnácska Áldáska Arany Arika Barót Bíbur (Bibur, Bibura) Bogárd Bolda Buga (Buga) Csikó (Chiko) Csente (Chente) Cseperka (Cheperka) Csepke (Chepke) Csillag Csuda (Chuda) Delin Déva Emese Emőke Enéh Fehéra (Fehera) Gilvád (Giluad) Gyöngy Hajna Havadi Hete Hitvánd (Hituand) Jóleán (Jolean) Karold (Carold(u)) Kecse (Keche) Köncse, Köcse (Cunche) Krabocsa (Crabocha) Lelle Lente Mag (Mag) Manga (Manga) Mikolt Nyesta, Nyeste (Nesta, Neste) Örsi Öte Piriska Rázdi (Rasdi) Réka Sáfély Sarolt Somocska Szecsőke Szépa (Scepa) Virág (Wiraag) Ómagyar férfinevek 1000-1200-ból Ezeket a neveket jórészt a Dömösi összeírás (1138) szövege alapján alkottam. Zárójelben feltüntettem a latin alakot, amiből próbáltam visszakövetkeztetni az eredeti nevet. Egyes esetekben valószínűleg ez sikerült, másokban tévedtem. Sajnos nem ismerek olyan munkát, ami az oklevelet ilyen szempontból feldolgozta volna. Tanulságként leszűrhettem, hogy a nevek széles skálája volt használatos, ritka az ismétlődés. Továbbá ekkor talán ha minden huszadik ember viselhetett keresztény nevet, melyeket itt nem tüntettem föl. A nevek gyakran "-di" végződésűek. Ez egy finnugor eredetű képző, a hangalak némely vezetéknévben ismerősen cseng. Jelentése véleményem szerint "-os", bár helyenként furán jön ki. Így értelmes a Korpádi Korpásként, a Tikodi Tikos (tyúkos), az Ebedi Ebes (kutyatenyésztő), a Hazudi pedig Hazudós. Ezek jórészt szolganevek. Könnyen lehet, hogy korábban is használatban voltak, ám a régebbi források nem tüntetnek föl szolganeveket. Ajánduk, Ajándok (Ajanduk) Albuny, Albony (Albun) Álmus, Álmos (Almus) Antó, Antu (Antu) Apa (Apa) Opos, Opus (Opus) Arudi (Arudi) Atila (Athila) Bagin,.Bogin (Bogin) Bajádi (Baiadi) Bakos (Bacus) Bándi, Bandi (Bandi) Beke (Beke) Bekény (Beken) Beledéj (Beledey) Besenyődi (Besenehdi, Besenudi) Beszédi (Besedi) Beza, Béza (Beza) Boba (Boba) Bocsádi, Bucsádi (Busadi) Bodor (Bodor) Bogárdi (Bugardi) Bosádi (Busadi) Bökény, Bökén (Buken) Bucsu (Bucu) Buda vagy Boda (Buda) Budi (Budi) Bulcsu (Bulsu) Bulgán (Bulgan) Büki (Buki) Csatádi (Satadi) Csató (Sotu) Csegő (Cegu) Cseke (Ceke) Csenke (Cenke) Csepe (Cepe) Csepődi (Cepudi) Csibe (Cibe) Csiholt (Siholt) Csík (Cik) Csitár (Citar) =kardkovács Csuda (Suda) Damján Diós (Dius) Dobor (Dubur) Dobos (Dubos) Domkó (Dumku) Döme (Dume) Ebedi (Ebedi) Egyebendi (Egebendi), óvónév Emődi (Emudi) Erdődi (Erdeidi) Etele, Etela (Ethela-e, Etele) Farkas (Farcas, Forcos) népszerű név volt Fekete (Fekete) Feledi (Feledi) =feledékeny?, egyszálbélű, kicsi? Firedi (Firedi) =fürge Füle (File) Gomba, Gumba (Gumba) Haladány (Haladan) Haláldi (Halaldi) Hazudi (Hozudi) Hazug (Hazug) Heszedi vagy Hecsedi (Hesedi) Hódos (Hodus) Hólodi (Holudi) Idegdi (Idegdi) =Ideges? Ipolit (Ipolit) Izmény (Izmen) Izsép (Isep) Járódi (Jarudi) Kacsó (Kacu) Kakasdi (Kakasti) Kaszádi (Casadi) Kászodi (Kasudi) Kesedi (Kesedi) Keserű, Keserő (Keseru, Kesero...) Kesző, Kesződ, Kesződi (Keseu, Keseud, Keseudi) Kevereg (Kewereg) Kinizs (Kinis) Koppány, Kuppány (Cuppan, Cupan) Korpádi (Curpadi) Korpás (Curpas) Kozma (Cuzma) Köteles (Kuteles) Kusdi, Küsdi (Kusdi) Lados, Lodus (Lodus) Lápodi, Lápudi (Lapudi) Látós (Latus) =látnok Levedi (Lewedi) Makó (Mocu) Maradék (Maradek), óvónév Maradi (Maradi) Marót (Maraut) Mikos (Micus) Mógdi (Mogdi) Munkádi (Muncadi) Nemő (Nemwh) Nyájádi (Naiadi) =nyájas vagy pásztor Nyomorék (Namurek) Nyulas (Nulos) Patkány (Patkan) Pazari (Pazari) =felcicomázott vagy pazarló Pozsony (Poson) Rádi (Radi) Récse vagy Réce (Rece) Réde (Rede) Recsedi (Recedi) Sarlódi (Sarlaudi) Sebe (Sebe) Sebő (Sebu) Sebődi (Sebeudi) Serőgdi (Serugdi) Sima (Sima) Simon, Simun (Simun) Sipos, Sipus (Sipus) Suk (Suk) Surándi vagy Szorándi (Surandi) Szobolcsi (Sobolci) Szamodi, Samudi (Samudi) Szedeneg (Sedeneg) Szemét, Szemet (Scemet), óvónév Szerecsen (Scerecin) Szondi, Szundi (Sundi) Szórád (Sourad) Táskádi (Tascadi) Tikodi, Tikodi (Ticudi) Vágdi (Vagdi) Váltódi (Waltaudi) Vándi (Wandi) Várós (Warus) Vasadi (Wasadi) Vásárdi (Wasardi) Vasas (Wosos, Wosas) Vecsésdi (Vecedi) Vendég (Wendeg) Versőnydi (Werswndi) Zádor (Zadur) Keresztény kori személynevek A vallásváltás új elnevezéseket is hozott magával. Divatba jöttek a keresztény nevek, de a 13. századig még nagyon kevesen viselték valamely mártír nevét. Az 1279-es budai zsinattól kezdve csak a pap adhatott nevet a gyereknek. Ettől kezdve értelemszerűen a keresztény nevek váltak általánossá, bár egynémely esetben továbbra is használtak magyar neveket. Az sem volt meglepő, ha egy embernek volt keresztény és magyar neve egyszerre. Az idegen nevek átalakultak, igazodtak a magyar hangrendhez. Másokat lerövidítve használtak, például a Benedictusból egyszerűen Bene lett. A források viszont szinte az összes nevet latinul írják, tehát az átalakulás ideje és folyamata homályba vész. A felsorolás nem csak keresztény neveket tartalmaz, hanem olyan neveket, melyek abban a korban népszerűek voltak. Itt is fontos megemlíteni, hogy akkoriban még nem minden embert hívtak Józsefnek, Istvánnak, Jánosnak, vagyis sokkal többféle név volt használatban, mint a későbbi korokban. Férfinevek Ábrahám, Ábrám Akillész (Achilles) Ádám Adrián Sándor, (Alexander) Ambrosius András, Endre Andronicus, Andronik Antal, Ant(h)onius Arnoldus Béla Benedek, Bene (Benedictus) Betlehem Csépán, az István szláv változata Kornéliusz, Kornél (Cornelius) Dénes Éliás Endere, Endre, András Fábián (Fabianus) Felicián Fülöp (Philippus) György Gyula Hektor (Hector) Hipolit (Ipolitus) Horvát (Horuat) Húsvét (Husvet) Imre (Emericus, Henricus) István (Stephanus) Izsák (Isaac-Isak) János (Johannes, Ionannes, Ianus) Jób, Iob József Kálmán Karácson, Karácsin, Karácsun (Karachon, Karachin, Karachun) gyakori név Keresztes Kerusztus Ladomér (Lodomer) László, Ladislaus Leustachius Levente Lukács (Lukach) Marcellus Márk (Marcus, Mark) Marót Martinus Máté (Matheus, Mathe) Mátyás (Mathias) Mauritius Mihály (Michael) Mike Miklós (Miclous, Nicolaus) Mikó Oliverius Omodeus Otmár (Othmarus) Ozor Pál (Paulus, Paul) Párizs (Paris) Péter (Peter, Petrus) Petur Pongrác (Pangracius) Sámson (Samson) Samud Sámuel (Samuel) Saul (Saul, Saulus) Sebastianus Siluester Simeon Simon -népszerű név Tamás Theodorus Tiburcius Timotheus Tiván (Tiuan) Tobias Tristanus Ubul Ugrin Urbanus Urias Valentinus Valterus Vászoly (Vazul) Venceslaus Vernerius Vid Vida Vincencius Zombor Zotmund Női nevek Agáta Aglent, Aglencs, Aglincs, Agloncs Agna Ágnes Albina Ancilla Angelika, Angelka Anna, Annus Arenta, Arencsa Balzsam Barbara Beáta Beatrix Drága (Draga) Erzsébet Gizella Hanga Hangucsa Ibolya Ilona Jolánta Judit Katalin Kinga Kunigunda Lilium Mandula Mária Pénteka, Pénteke Rezeda Rózsa Szabina Viola Nemzetségek Eleinte az embert apjának nevével különítették el, majd a 13. század elejétől megjelentek a nemzetségi nevek. A tulajdonképpeni családnevek a 15. századtól kezdtek kialakulni. A Hunyadiak korától a nemesek írásos említésekor mindig feltüntették birtokuk helyét. A köznép tagjai később kaptak családnevet, ami a jobbágy élethelyzetétől függően megváltozhatott. Bár adatok vannak róla, hogy a honfoglalás kori magyar társadalom nemzetségenként és törzsenként szerveződött, de mégsem bizonyított tény, hogy a 13. századi nemzetségek ezek egyenes utódai. Eredetileg 15-30 nemzetség lehetett. Oklevelekben az első hiteles előfordulásuk 1208-ból való, s a században folyamatosan bukkannak fel. Körülbelül 200 nemzetség nevét ismerjük. Fénykorukat a 13. században élték, majd családnevekké alakultak át. Nevüket nem feltétlen a legelső ismert ősről vették, inkább birtokukról, esetleg a legjelentősebb tagról. A kötőjel után szereplő név a Hont-Pázmányok kivételével a nemzetség oldalága. Ajánlott irodalom: Erdélyi László: A magyar lovagkor nemzetségei 1200-1408 Aba Adorján Agmánd/Farkasogmánd Ajka (Veszprém vármegye) Ajtony Ákos (Acus) Apor Atyusz (Ogiuz) - Almád Baksa - Simon Balog Balogsemjén - Ubul Bana (Bakonyban) Barocs (Veszprém vármegye) Bor/(Bár)kalán Barsa Becse (Beche) Becsegregor v. Becsegergely Bél - Ug Bogátradvány Boszlig Bő (Somony vármegye) Bogomér Bucska (Abaúj vármegye és Szlavónia) Budmer (Baranya és Sopron vármegye) Csabi (várjobbágy nemzetség) Csák Csanád Csolt Divék - Rátót Dobra (várjobbágy nemzetség) Dorozsma (Drusba) Gatal Geregye (várjobbágy nemzetség) Gúg Gútkeled - Dorog (Kelad, Gut) (német) Győr (német) Gyovád Hahót - Búzád (Zala vármegye) Haraszt Héder (német) Herény (várjobbágy nemzetség) (Vas vármegye) Hermány Hodos Hunt-Pázmány (Hontpaznan) (német) Igmánd Ják (Vencellin leszármazottai) Jenő Kán Kaplony Kartal - Korszán Káta Katapán - Ekli Kér (várjobbágy nemzetség) Kolcs Kürt (várjobbágy nemzetség) Lád - Vérbulcsú Lipovnok - Koros, Berencs Lőrinte (Veszprém vármegye) Ludány Magyar (várjobbágy nemzetség) (Pozsony vármegye) Megyes Meyz Miskolc-Bés Monoszló Nádasd (Vas vármegye) Németi Osl (Sopron vármegye) Osli - Csorna Otrokos (várjobbágy nemzetség) (Gömör vármegye) Örsúr Pápa Péc (Győr, Veszprém, Zala vármegye) Pilis Pok Pöse Rád Rosd Salamon (Pozsony vármegye) Sártvány(vecse) Smaragd Szák Szalók (Zala vármegye - Bakony!) Szentemágocs (Senta et Maguch)- Kölcse (Culcey, Kulchey) Szil - Kalocsa Szolnok Tét Tétény Tibold Tomaj Türje (Zala vármegye) Túroly Tyukod Vojk Záh (Károly Róbert kiirtatta) Zovárd Zsadány Kun nevek A török nyelvcsaládba tartoztak. A 13. század végén ők is egyre inkább keresztény neveket adtak gyermekeiknek. Az -aba , -oba toldalék apát jelent, nevekben tiszteletbeli címet, lásd Basaraba. Férfinevek Abcsük Aboska (óvónév) Ákus Alon Alpra-Alpár Altabarz Arbuz Arslan Bagdas Balmaz (óvónév) Balta Banót Baramuk Bardóc Basaraba Bejbarsz Bese Bokló (óvónév) Bolacsucs Bönek Borc Boza Bugac Buzkan-Buzgan Böcsör Csakan Csamaz Csercsi Csólyos Gedzse-Kecse (=éjszaka) Gug Illan Kabak Kajtor Kalas (óvónév) Kali Kapocs Karla Kemencse Keverge Kocskar Köncsek Köncsög Köten-Kötön Kuncseg Kutesk Kisztre Menk Mordar (óvónév) Oldamur Tastra Tepremez Terter Tisziba Tolon Toman Toq-tämir Törtel Tugor Turtel Urs Uzur Ögödej Vezteg Zeihan Női nevek Aidua Magyarországi kun nemzetségek Borcsol Csertán Kolbaz Kór Olaás Jász nevek Az iráni nyelvcsaládba tartoztak. Egyelőre csak férfinevek. A forrásokban nem mindig lehet biztosan megkülönböztetni őket a kunoktól. Ambultan Arbulthan Árpán Bagdasa Bakszán Beegszan Boden Bosonga Bik Csalcsen Csalean Csamaz Csaret Csatarcs Csivacs Foton Furdacs Furduh Gargán Geise Grabán Gubul Hurdz Hurz Karacsin Káskán Keskene Keian Kurman Larsan Mekser Mokzun Subul Szaburán Zaducs Zoran Zuakan Zudak Besenyő nevek A török nyelvcsaládba tartoztak. Az -aba , -oba toldalék apát jelent, nevekben tiszteletbeli címet, lásd Tonuzoba. Férfinevek Alap Badhur Belcser Bogomer Boksa Borkus Cece Delko Holdu Kajdacs Kajdony Karacs Kegen Kurja Mocsa Nües Örkönd Sengur Taba Tanuz Tatusz Tirek Töbörcsök Tonuz Tirák Urkund Uz Vajta Női nevek Arta

 
BEMUTATKOZÁS
BABAKOCSI
BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS
BABAÁGY, KISÁGY, BABABÚTOR
JÁRÓKA, UTAZÓÁGY
GYEREKJÁTÉK
EGYÉB BABAHOLMIK, ETETŐSZÉK, BABAKOMP
AKCIÓS BABA TERMÉKEK

Árpád-kori magyar nevek (10018)


Ár: 0 Ft

 
Az embereknek csak egy nevük volt. Ez elegendőnek bizonyult, néha hozzátették, kinek a fia az illető, például Bozeta fia Fonsol. A 13. század elejétől a nemesek, a szerviensek és egyes várjobbágyok nemzetségi neveket kezdtek használni, például Besét eztán Aba nembeli Besének hívták. Ezek a nemzetségi nevek hamar vezetéknevekké alakultak át, majd lassacskán a polgárok és a parasztok is vettek föl családnevet. A régi nevek lassan vesztek ki a köztudatból, jórészt a 14. század folyamán tűntek el. Addig a keresztények is ezeket a neveket viselték. A mostani utónévkönyvekben található nevek közül ezért óvatosan válogass, mert a 13. században még a régi nevek divatja élt. Tartalmaznak ugyan pár ősi eredetű nevet, de a választék eléggé szűkös.
Oklevelekben maradtak fönn személynevek, ám olvasatuk sokszor kétséges. Gyakran nem is magyarok írták ezeket, tehát számukra ismeretlen neveket kellett a betűkészletével arra alkalmatlan latinul lejegyezniük. „A Szák (Zaak, Zak, Zac, Saak, Sach, Chaak) nemzetséghez tartozó Miklós nádor atyját 1212-től összesen 31 esetben Barch, Baroch, Borc, Bors, Borz, Borzh, Boz, Burch, Burich névváltozatokkal jegyezték fel. A Vas megyében birtokos Ják nemzetségnek és egyik tagjának neve az eredeti és átírt oklevelekben a következő: Iak, Iaku, Gaku, Sahu, Iaac, Iach, Iac, Schau, Thayk, Jacus, Chak, Gak.” (Fehértói Katalin)
» Ómagyar férfinevek 800-1000
» Ómagyar női nevek 800-1000
» Ómagyar férfinevek 1000-1200-ból
» Keresztény kori férfinevek
» Keresztény kori nőinevek
» Nemzetségek nevei
» Kun nevek
» Jász nevek
» Besenyő nevekÓmagyar személynevek
Ezzel a megnevezéssel a régi, keresztény kor előtti neveket szokás illetni. A kereszténység fölvételéig csak elvétve akadunk fönnmaradt nevekre, ezek jórészét görög forrásból ismerjük, például Konstantin és Bölcs Leó írásaiból. Nehéz ezekből visszakövetkeztetni az eredeti neveket. Például a Falicsi nevet sokáig a Fajsz névvel azonosították, de a legújabb kutatások szerint ez a vélekedés alaptalan. További buktató, hogy könnyen lehet, hogy a vezéri családok más névadási szokásokat követtek, mint az egyszerű harcosok vagy a szolgák. Ezeknek a neveknek jó része visszavonatkoztatás. A férfiakkal még csak elboldogulunk, de női névből csak hármat ismerek a korból: Enéh-Emese, Sarolt és Karold. Ezért a későbbi női neveket megszűrtem, kivettem belőlük a latin eredetűeket, hogy az anakronizmus legnyilvánvalóbb esetei eltűnjenek. A megmaradtak lettek az ómagyar női nevek. Az alábbi névlistát ezekkel a fenntartásokkal olvasd. Zárójelben a latin vagy görög alak.
A -csa végződés becézést jelent, mint például Jutosből Jutocsa.
Ómagyar férfinevek 800-1000
Acsád
Adony
Ajtony
Ákus (Acus)
Álmus (Almus)
Apor
Árpád (Arpad)
Bánk (Bank)
Bátur (Batur) =bátor
Béla
Bese, Becse
Berény
Bod
Bogát
Bojta
Bókony (Bokon)
Bors
Bot
Botond
Botos, Botus
Bökény (Buken)
Buda
Bulcsu
Csaba
Csanád
Csege, Csegő (Chege...)
Cseka, Cseke (Cheka, Cheke)
Elmér
Előd
Ete
Ezelek
Falicsi
Farkas, Forkos
Gyeücsa, Gyeicsa, Gyejcsa, Gyécső, Décse, Décső (Geysa, Geisa stb.)
Hetény
Hollós, Hollus (Hollus)
Hódos, Hudus (Hodos, Hudus...)
Huba
Jutos, Jutocsa
Kadocsa
Kál
Kaplony (Kaplan, Kaploni...)
Karád
Kartal, Kortol, Kortul
Katapán
Kecsen, Kücsen: kücsüm=erő
Keled, Kelad (Keled, Kelad)
Kerecse, Kerecsen (Kereche, Kerechen)
Ketel
Keve
Kond
Kölpény (skandináv népnévből)
Kuppány (Cuppan)
Kurszán
Küzsdég
Lél
Levedi (Levedi)
Livünti (Liüntin), Levente
Makó
Mikán (Mikan)
Mike (Mike)
Miske (Miske)
Móg (Mog(h))
Nyárád (Narad)
Obus (Obus)
Ócsád
Ond
Öden
Örkény
Örkönd
Özséb
Pozsony (Poson)
Súr
Szabolcs
Szecsőd
Szerénd
Szoárd
Szolnok
Taksony
Tarcal
Tarkacsu
Tas, Tasi (Tas, Tasi)
Teveli
Turda (Turda)
Tormacsu
Töhötöm
Uros (Uros)
Vajk
Vál
Vata (Vatha)
Zolta, Zoltán
Zsolt (Solt)
Zsombor, Zombor
Ómagyar női nevek 800-1000
Ajándék
Ajnácska
Áldáska
Arany
Arika
Barót
Bíbur (Bibur, Bibura)
Bogárd
Bolda
Buga (Buga)
Csikó (Chiko)
Csente (Chente)
Cseperka (Cheperka)
Csepke (Chepke)
Csillag
Csuda (Chuda)
Delin
Déva
Emese
Emőke
Enéh
Fehéra (Fehera)
Gilvád (Giluad)
Gyöngy
Hajna
Havadi
Hete
Hitvánd (Hituand)
Jóleán (Jolean)
Karold (Carold(u))
Kecse (Keche)
Köncse, Köcse (Cunche)
Krabocsa (Crabocha)
Lelle
Lente
Mag (Mag)
Manga (Manga)
Mikolt
Nyesta, Nyeste (Nesta, Neste)
Örsi
Öte
Piriska
Rázdi (Rasdi)
Réka
Sáfély
Sarolt
Somocska
Szecsőke
Szépa (Scepa)
Virág (Wiraag)
Ómagyar férfinevek 1000-1200-ból
Ezeket a neveket jórészt a Dömösi összeírás (1138) szövege alapján alkottam. Zárójelben feltüntettem a latin alakot, amiből próbáltam visszakövetkeztetni az eredeti nevet. Egyes esetekben valószínűleg ez sikerült, másokban tévedtem. Sajnos nem ismerek olyan munkát, ami az oklevelet ilyen szempontból feldolgozta volna. Tanulságként leszűrhettem, hogy a nevek széles skálája volt használatos, ritka az ismétlődés. Továbbá ekkor talán ha minden huszadik ember viselhetett keresztény nevet, melyeket itt nem tüntettem föl.
A nevek gyakran "-di" végződésűek. Ez egy finnugor eredetű képző, a hangalak némely vezetéknévben ismerősen cseng. Jelentése véleményem szerint "-os", bár helyenként furán jön ki. Így értelmes a Korpádi Korpásként, a Tikodi Tikos (tyúkos), az Ebedi Ebes (kutyatenyésztő), a Hazudi pedig Hazudós.
Ezek jórészt szolganevek. Könnyen lehet, hogy korábban is használatban voltak, ám a régebbi források nem tüntetnek föl szolganeveket.
Ajánduk, Ajándok (Ajanduk)
Albuny, Albony (Albun)
Álmus, Álmos (Almus)
Antó, Antu (Antu)
Apa (Apa)
Opos, Opus (Opus)
Arudi (Arudi)
Atila (Athila)
Bagin,.Bogin (Bogin)
Bajádi (Baiadi)
Bakos (Bacus)
Bándi, Bandi (Bandi)
Beke (Beke)
Bekény (Beken)
Beledéj (Beledey)
Besenyődi (Besenehdi, Besenudi)
Beszédi (Besedi)
Beza, Béza (Beza)
Boba (Boba)
Bocsádi, Bucsádi (Busadi)
Bodor (Bodor)
Bogárdi (Bugardi)
Bosádi (Busadi)
Bökény, Bökén (Buken)
Bucsu (Bucu)
Buda vagy Boda (Buda)
Budi (Budi)
Bulcsu (Bulsu)
Bulgán (Bulgan)
Büki (Buki)
Csatádi (Satadi)
Csató (Sotu)
Csegő (Cegu)
Cseke (Ceke)
Csenke (Cenke)
Csepe (Cepe)
Csepődi (Cepudi)
Csibe (Cibe)
Csiholt (Siholt)
Csík (Cik)
Csitár (Citar) =kardkovács
Csuda (Suda)
Damján
Diós (Dius)
Dobor (Dubur)
Dobos (Dubos)
Domkó (Dumku)
Döme (Dume)
Ebedi (Ebedi)
Egyebendi (Egebendi), óvónév
Emődi (Emudi)
Erdődi (Erdeidi)
Etele, Etela (Ethela-e, Etele)
Farkas (Farcas, Forcos) népszerű név volt
Fekete (Fekete)
Feledi (Feledi) =feledékeny?, egyszálbélű, kicsi?
Firedi (Firedi) =fürge
Füle (File)
Gomba, Gumba (Gumba)
Haladány (Haladan)
Haláldi (Halaldi)
Hazudi (Hozudi)
Hazug (Hazug)
Heszedi vagy Hecsedi (Hesedi)
Hódos (Hodus)
Hólodi (Holudi)
Idegdi (Idegdi) =Ideges?
Ipolit (Ipolit)
Izmény (Izmen)
Izsép (Isep)
Járódi (Jarudi)
Kacsó (Kacu)
Kakasdi (Kakasti)
Kaszádi (Casadi)
Kászodi (Kasudi)
Kesedi (Kesedi)
Keserű, Keserő (Keseru, Kesero...)
Kesző, Kesződ, Kesződi (Keseu, Keseud, Keseudi)
Kevereg (Kewereg)
Kinizs (Kinis)
Koppány, Kuppány (Cuppan, Cupan)
Korpádi (Curpadi)
Korpás (Curpas)
Kozma (Cuzma)
Köteles (Kuteles)
Kusdi, Küsdi (Kusdi)
Lados, Lodus (Lodus)
Lápodi, Lápudi (Lapudi)
Látós (Latus) =látnok
Levedi (Lewedi)
Makó (Mocu)
Maradék (Maradek), óvónév
Maradi (Maradi)
Marót (Maraut)
Mikos (Micus)
Mógdi (Mogdi)
Munkádi (Muncadi)
Nemő (Nemwh)
Nyájádi (Naiadi) =nyájas vagy pásztor
Nyomorék (Namurek)
Nyulas (Nulos)
Patkány (Patkan)
Pazari (Pazari) =felcicomázott vagy pazarló
Pozsony (Poson)
Rádi (Radi)
Récse vagy Réce (Rece)
Réde (Rede)
Recsedi (Recedi)
Sarlódi (Sarlaudi)
Sebe (Sebe)
Sebő (Sebu)
Sebődi (Sebeudi)
Serőgdi (Serugdi)
Sima (Sima)
Simon, Simun (Simun)
Sipos, Sipus (Sipus)
Suk (Suk)
Surándi vagy Szorándi (Surandi)
Szobolcsi (Sobolci)
Szamodi, Samudi (Samudi)
Szedeneg (Sedeneg)
Szemét, Szemet (Scemet), óvónév
Szerecsen (Scerecin)
Szondi, Szundi (Sundi)
Szórád (Sourad)
Táskádi (Tascadi)
Tikodi, Tikodi (Ticudi)
Vágdi (Vagdi)
Váltódi (Waltaudi)
Vándi (Wandi)
Várós (Warus)
Vasadi (Wasadi)
Vásárdi (Wasardi)
Vasas (Wosos, Wosas)
Vecsésdi (Vecedi)
Vendég (Wendeg)
Versőnydi (Werswndi)
Zádor (Zadur)
Keresztény kori személynevek
A vallásváltás új elnevezéseket is hozott magával. Divatba jöttek a keresztény nevek, de a 13. századig még nagyon kevesen viselték valamely mártír nevét. Az 1279-es budai zsinattól kezdve csak a pap adhatott nevet a gyereknek. Ettől kezdve értelemszerűen a keresztény nevek váltak általánossá, bár egynémely esetben továbbra is használtak magyar neveket. Az sem volt meglepő, ha egy embernek volt keresztény és magyar neve egyszerre. Az idegen nevek átalakultak, igazodtak a magyar hangrendhez. Másokat lerövidítve használtak, például a Benedictusból egyszerűen Bene lett. A források viszont szinte az összes nevet latinul írják, tehát az átalakulás ideje és folyamata homályba vész.
A felsorolás nem csak keresztény neveket tartalmaz, hanem olyan neveket, melyek abban a korban népszerűek voltak. Itt is fontos megemlíteni, hogy akkoriban még nem minden embert hívtak Józsefnek, Istvánnak, Jánosnak, vagyis sokkal többféle név volt használatban, mint a későbbi korokban.
Férfinevek
Ábrahám, Ábrám
Akillész (Achilles)
Ádám
Adrián
Sándor, (Alexander)
Ambrosius
András, Endre
Andronicus, Andronik
Antal, Ant(h)onius
Arnoldus
Béla
Benedek, Bene (Benedictus)
Betlehem
Csépán, az István szláv változata
Kornéliusz, Kornél (Cornelius)
Dénes
Éliás
Endere, Endre, András
Fábián (Fabianus)
Felicián
Fülöp (Philippus)
György
Gyula
Hektor (Hector)
Hipolit (Ipolitus)
Horvát (Horuat)
Húsvét (Husvet)
Imre (Emericus, Henricus)
István (Stephanus)
Izsák (Isaac-Isak)
János (Johannes, Ionannes, Ianus)
Jób, Iob
József
Kálmán
Karácson, Karácsin, Karácsun (Karachon, Karachin, Karachun) gyakori név
Keresztes
Kerusztus
Ladomér (Lodomer)
László, Ladislaus
Leustachius
Levente
Lukács (Lukach)
Marcellus
Márk (Marcus, Mark)
Marót
Martinus
Máté (Matheus, Mathe)
Mátyás (Mathias)
Mauritius
Mihály (Michael)
Mike
Miklós (Miclous, Nicolaus)
Mikó
Oliverius
Omodeus
Otmár (Othmarus)
Ozor
Pál (Paulus, Paul)
Párizs (Paris)
Péter (Peter, Petrus)
Petur
Pongrác (Pangracius)
Sámson (Samson)
Samud
Sámuel (Samuel)
Saul (Saul, Saulus)
Sebastianus
Siluester
Simeon
Simon -népszerű név
Tamás
Theodorus
Tiburcius
Timotheus
Tiván (Tiuan)
Tobias
Tristanus
Ubul
Ugrin
Urbanus
Urias
Valentinus
Valterus
Vászoly (Vazul)
Venceslaus
Vernerius
Vid
Vida
Vincencius
Zombor
Zotmund
Női nevek
Agáta
Aglent, Aglencs, Aglincs, Agloncs
Agna
Ágnes
Albina
Ancilla
Angelika, Angelka
Anna, Annus
Arenta, Arencsa
Balzsam
Barbara
Beáta
Beatrix
Drága (Draga)
Erzsébet
Gizella
Hanga
Hangucsa
Ibolya
Ilona
Jolánta
Judit
Katalin
Kinga
Kunigunda
Lilium
Mandula
Mária
Pénteka, Pénteke
Rezeda
Rózsa
Szabina
Viola
Nemzetségek
Eleinte az embert apjának nevével különítették el, majd a 13. század elejétől megjelentek a nemzetségi nevek. A tulajdonképpeni családnevek a 15. századtól kezdtek kialakulni. A Hunyadiak korától a nemesek írásos említésekor mindig feltüntették birtokuk helyét. A köznép tagjai később kaptak családnevet, ami a jobbágy élethelyzetétől függően megváltozhatott.
Bár adatok vannak róla, hogy a honfoglalás kori magyar társadalom nemzetségenként és törzsenként szerveződött, de mégsem bizonyított tény, hogy a 13. századi nemzetségek ezek egyenes utódai. Eredetileg 15-30 nemzetség lehetett. Oklevelekben az első hiteles előfordulásuk 1208-ból való, s a században folyamatosan bukkannak fel. Körülbelül 200 nemzetség nevét ismerjük. Fénykorukat a 13. században élték, majd családnevekké alakultak át. Nevüket nem feltétlen a legelső ismert ősről vették, inkább birtokukról, esetleg a legjelentősebb tagról. A kötőjel után szereplő név a Hont-Pázmányok kivételével a nemzetség oldalága.
Ajánlott irodalom: Erdélyi László: A magyar lovagkor nemzetségei 1200-1408

Aba
Adorján
Agmánd/Farkasogmánd
Ajka (Veszprém vármegye)
Ajtony
Ákos (Acus)
Apor
Atyusz (Ogiuz) - Almád
Baksa - Simon
Balog
Balogsemjén - Ubul
Bana (Bakonyban)
Barocs (Veszprém vármegye)
Bor/(Bár)kalán
Barsa
Becse (Beche)
Becsegregor v. Becsegergely
Bél - Ug
Bogátradvány
Boszlig
Bő (Somony vármegye)
Bogomér
Bucska (Abaúj vármegye és Szlavónia)
Budmer (Baranya és Sopron vármegye)
Csabi (várjobbágy nemzetség)
Csák
Csanád
Csolt
Divék - Rátót
Dobra (várjobbágy nemzetség)
Dorozsma (Drusba)
Gatal
Geregye (várjobbágy nemzetség)
Gúg
Gútkeled - Dorog (Kelad, Gut) (német)
Győr (német)
Gyovád
Hahót - Búzád (Zala vármegye)
Haraszt
Héder (német)
Herény (várjobbágy nemzetség) (Vas vármegye)
Hermány
Hodos
Hunt-Pázmány (Hontpaznan) (német)
Igmánd
Ják (Vencellin leszármazottai)
Jenő
Kán
Kaplony
Kartal - Korszán
Káta
Katapán - Ekli
Kér (várjobbágy nemzetség)
Kolcs
Kürt (várjobbágy nemzetség)
Lád - Vérbulcsú
Lipovnok - Koros, Berencs
Lőrinte (Veszprém vármegye)
Ludány
Magyar (várjobbágy nemzetség) (Pozsony vármegye)
Megyes
Meyz
Miskolc-Bés
Monoszló
Nádasd (Vas vármegye)
Németi
Osl (Sopron vármegye)
Osli - Csorna
Otrokos (várjobbágy nemzetség) (Gömör vármegye)
Örsúr
Pápa
Péc (Győr, Veszprém, Zala vármegye)
Pilis
Pok
Pöse
Rád
Rosd
Salamon (Pozsony vármegye)
Sártvány(vecse)
Smaragd
Szák
Szalók (Zala vármegye - Bakony!)
Szentemágocs (Senta et Maguch)- Kölcse (Culcey, Kulchey)
Szil - Kalocsa
Szolnok
Tét
Tétény
Tibold
Tomaj
Türje (Zala vármegye)
Túroly
Tyukod
Vojk
Záh (Károly Róbert kiirtatta)
Zovárd
Zsadány
Kun nevek
A török nyelvcsaládba tartoztak. A 13. század végén ők is egyre inkább keresztény neveket adtak gyermekeiknek. Az -aba , -oba toldalék apát jelent, nevekben tiszteletbeli címet, lásd Basaraba.
Férfinevek
Abcsük
Aboska (óvónév)
Ákus
Alon
Alpra-Alpár
Altabarz
Arbuz
Arslan
Bagdas
Balmaz (óvónév)
Balta
Banót
Baramuk
Bardóc
Basaraba
Bejbarsz
Bese
Bokló (óvónév)
Bolacsucs
Bönek
Borc
Boza
Bugac
Buzkan-Buzgan
Böcsör
Csakan
Csamaz
Csercsi
Csólyos
Gedzse-Kecse (=éjszaka)
Gug
Illan
Kabak
Kajtor
Kalas (óvónév)
Kali
Kapocs
Karla
Kemencse
Keverge
Kocskar
Köncsek
Köncsög
Köten-Kötön
Kuncseg
Kutesk
Kisztre
Menk
Mordar (óvónév)
Oldamur
Tastra
Tepremez
Terter
Tisziba
Tolon
Toman
Toq-tämir
Törtel
Tugor
Turtel
Urs
Uzur
Ögödej
Vezteg
Zeihan
Női nevek
Aidua
Magyarországi kun nemzetségek
Borcsol
Csertán
Kolbaz
Kór
Olaás
Jász nevek
Az iráni nyelvcsaládba tartoztak. Egyelőre csak férfinevek. A forrásokban nem mindig lehet biztosan megkülönböztetni őket a kunoktól.
Ambultan
Arbulthan
Árpán
Bagdasa
Bakszán
Beegszan
Boden
Bosonga
Bik
Csalcsen
Csalean
Csamaz
Csaret
Csatarcs
Csivacs
Foton
Furdacs
Furduh
Gargán
Geise
Grabán
Gubul
Hurdz
Hurz
Karacsin
Káskán
Keskene
Keian
Kurman
Larsan
Mekser
Mokzun
Subul
Szaburán
Zaducs
Zoran
Zuakan
Zudak
Besenyő nevek
A török nyelvcsaládba tartoztak. Az -aba , -oba toldalék apát jelent, nevekben tiszteletbeli címet, lásd Tonuzoba.
Férfinevek
Alap
Badhur
Belcser
Bogomer
Boksa
Borkus
Cece
Delko
Holdu
Kajdacs
Kajdony
Karacs
Kegen
Kurja
Mocsa
Nües
Örkönd
Sengur
Taba
Tanuz
Tatusz
Tirek
Töbörcsök
Tonuz
Tirák
Urkund
Uz
Vajta
Női nevek
Arta

 
.


AKCIÓS ÁR: 0 Ft

KRÉM-FŰZ 3 Részes szobabútor


AKCIÓS ÁR: 141500 Ft

Utazóágy


AKCIÓS ÁR: 11500 Ft

BONANZA kókuszmatraccal❤ ciprus-krém-tiroli 120X60cm kiságy !


AKCIÓS ÁR: 69900 Ft

Utazóágy


AKCIÓS ÁR: 16500 Ft

Etetőszék


AKCIÓS ÁR: 25500 Ft

ETETŐSZÉK


AKCIÓS ÁR: 23500 Ft

"WHITE-DREAM2" Hófehér Extra kombi kókuszmatraccal❤70x120 nagyméretű babaágy


AKCIÓS ÁR: 69900 Ft

ETETŐSZÉK ELEKTROMOS BABAHINTA EGYBEN !


AKCIÓS ÁR: 49900 Ft

Multufunkcios Babakocsi 3in1


AKCIÓS ÁR: 84500 Ft

Utazó járóka


AKCIÓS ÁR: 16500 Ft

Autósülés pierre cardin 9-36 kg


AKCIÓS ÁR: 24990 Ft

járóka 120x120cm emelhető görgős és összecsukható


AKCIÓS ÁR: 39500 Ft

Testvér babakocsi új modell


AKCIÓS ÁR: 62500 Ft

Tapi baba hempergő


AKCIÓS ÁR: 18500 Ft

Isofix Autósülés 15-36kg Caratero Huggi


AKCIÓS ÁR: 26900 Ft

Ezüst-Fehér Kombi babaágy


AKCIÓS ÁR: 67900 Ft

BC-210 AKCIO❤BABY CONTROL LÉGZÉSFIGYELŐ❤❤


AKCIÓS ÁR: 24900 Ft

BonanZA Babaszoba


AKCIÓS ÁR: 158500 Ft

Utazóágy Full extra


AKCIÓS ÁR: 26500 Ft

Utazó járóka nagyméretű


AKCIÓS ÁR: 18500 Ft

Babaszoba 3 részes KRÉM-FŰZ


AKCIÓS ÁR: 145500 Ft

BC-230 BABY CONTROL LÉGZÉSFIGYELŐ


AKCIÓS ÁR: 28900 Ft

Összecsukható fa baba karám


AKCIÓS ÁR: 28500 Ft

Sonoma kombi babaágy


AKCIÓS ÁR: 68500 Ft

IKER MULTIFUNKCIÓS BABAKOCSI


AKCIÓS ÁR: 239500 Ft

Ezüst-Fehér Maxi Kombi babaágy


AKCIÓS ÁR: 69800 Ft

Autósülés 0-25kg


AKCIÓS ÁR: 25800 Ft

BABAKOCSI NAVIGATOR Universal


AKCIÓS ÁR: 49500 Ft

"Flamingó" Kombinált EXTRA sok fiókos babaágy 120x70cm


AKCIÓS ÁR: 79500 Ft

Babakocsi


AKCIÓS ÁR: 17500 Ft

3 részes Babaszoba Szürke fehér


AKCIÓS ÁR: 144500 Ft

Babaszoba borostyán 3 részes


AKCIÓS ÁR: 141500 Ft

Pierre Cardin Sport Babakocsi


AKCIÓS ÁR: 19500 Ft

Babaszoba juhar színben


AKCIÓS ÁR: 189500 Ft

Autósülés 9-36kg


AKCIÓS ÁR: 18500 Ft

KRÉM-FŰZ 140x70 nagyméretű ágynemútartós kiságy


AKCIÓS ÁR: 46500 Ft

iker sport babakocsi


AKCIÓS ÁR: 49900 Ft

BonanZA Babaszoba


AKCIÓS ÁR: 154500 Ft

Babakocsi


AKCIÓS ÁR: 27500 Ft

Bonanza Babaszoba


AKCIÓS ÁR: 135500 Ft

Szürke-Fehér EXTRA Kombi babaágy


AKCIÓS ÁR: 69900 Ft

ETETŐSZÉK


AKCIÓS ÁR: 23500 Ft

Full Extra Multifunkciós Camini babakocsi Autósülés hordozóval 3in1


AKCIÓS ÁR: 131500 Ft

Rezgős zenélős pihenőszék


AKCIÓS ÁR: 16500 Ft

"WHITE-PEARL" Fiókos hófehér kókuszmatraccal❤ 60x120cm pelenkázós ágy


AKCIÓS ÁR: 69600 Ft

Szürke-Fehér LUX 60x120 Kombi babaágy kókuszmatraccal❤


AKCIÓS ÁR: 69800 Ft

"ESMERALDA"Kombi bükk babaágy kókuszmatraccal❤ !


AKCIÓS ÁR: 67500 Ft

Babaruha


AKCIÓS ÁR: 1700 Ft

Babakocsi extra Multifunkciós


AKCIÓS ÁR: 87900 Ft

Multifunkciós babakocsi 3in1


AKCIÓS ÁR: 129500 Ft

"SEHEREZADE" KRÉM-FŰZ 120x60 kombi babaágy


AKCIÓS ÁR: 67500 Ft

Babaruha


AKCIÓS ÁR: 2500 Ft

"WHITE-DREAM"Kombi hófehér kókuszmatraccal❤ 60x120cm pelenkázós ágy !


AKCIÓS ÁR: 68500 Ft

Sport babakocsi


AKCIÓS ÁR: 24500 Ft

Elektromos mellszívó


AKCIÓS ÁR: 14500 Ft

Ringatható babaágy rózsaszín-fehér színben


AKCIÓS ÁR: 74500 Ft

Leengedhető rácsos kiságy több színben 120x60


AKCIÓS ÁR: 23500 Ft

Mellszívó kézi


AKCIÓS ÁR: 6500 Ft

Babakocsi Fix kerekű Mózes kosárral


AKCIÓS ÁR: 42500 Ft

KRÉM-FŰZ babaszoba


AKCIÓS ÁR: 141500 Ft

Cseresznye babaszoba


AKCIÓS ÁR: 110000 Ft

Babaruha


AKCIÓS ÁR: 2500 Ft

KRÉM-FŰZ babaszoba


AKCIÓS ÁR: 145500 Ft

Babakocsi Alu vázas Multi Full


AKCIÓS ÁR: 121500 Ft

KRÉM-FŰZ pelenkázó szekrény


AKCIÓS ÁR: 44500 Ft

KRÉM-FŰZ babaszoba


AKCIÓS ÁR: 133500 Ft

140x70 Bonanza babaágy


AKCIÓS ÁR: 47500 Ft

KRÉM-FŰZ 70x120 nagyméretű kombi babaágy


AKCIÓS ÁR: 71500 Ft

Multifunkciós Luxury babakocsi 3in1


AKCIÓS ÁR: 89500 Ft

Ringatható babaágy kék-fehér színben


AKCIÓS ÁR: 74500 Ft

Full Luxury multifunkciós babakocsi


Ár: 111500 Ft

Ringatható!! Nagyméretű babaágy Szilva -juhar színben


AKCIÓS ÁR: 74500 Ft

"AMBROSIUS" 3fiókos kombi kiságy kókuszmatraccal❤ borostyán szìnben


AKCIÓS ÁR: 68500 Ft

Játszószőnyeg


AKCIÓS ÁR: 9500 Ft

BONANZA ciprus-krém-tiroli 120X70cm nagyméretű kiságy !


AKCIÓS ÁR: 69900 Ft

Babakocsi Diverso 3in1


AKCIÓS ÁR: 76500 Ft

"WHITE-PEARL2" Hófehér fiókos 70x120cm Extra kombi nagyméretű babaágy


AKCIÓS ÁR: 69800 Ft

Babaszoba


AKCIÓS ÁR: 159500 Ft

Babaszoba


AKCIÓS ÁR: 156500 Ft

5 részes Babaszoba


AKCIÓS ÁR: 191500 Ft

Babaruha


AKCIÓS ÁR: 4950 Ft

Pelenkazo szekreny


AKCIÓS ÁR: 44500 Ft

Pelenkazo szekreny


AKCIÓS ÁR: 37500 Ft

Babaruha


AKCIÓS ÁR: 2500 Ft

Kiságy


AKCIÓS ÁR: 23500 Ft

Babaruha


AKCIÓS ÁR: 7500 Ft

Bonanza pelenkázó szekrény


AKCIÓS ÁR: 44500 Ft

Babaruha


AKCIÓS ÁR: 2500 Ft

Babaruha


AKCIÓS ÁR: 2500 Ft

Babaruha


AKCIÓS ÁR: 3500 Ft

"ORCHIDEA" Pelenkázós kiságy juhar színben 120x60 cm !!


AKCIÓS ÁR: 48500 Ft

"HÓFEHÉRKE" babaágy SOK SZÍNBEN kókuszmatraccal


AKCIÓS ÁR: 27500 Ft

Pihenőszék


AKCIÓS ÁR: 4500 Ft

"ORCHIDEA" Pelenkázós kiságy borostyán színben 120x60 cm !!!


AKCIÓS ÁR: 48500 Ft

Hófehér ágyneműtartós 120x60


AKCIÓS ÁR: 27900 Ft

140x70 hófehér ágyneműtartós kiságy


AKCIÓS ÁR: 41500 Ft

Ágyneműtartós kiságy 140x70 juhar


AKCIÓS ÁR: 43500 Ft

"WILDFLOWER" 140X70 borostyán színű kiságy


AKCIÓS ÁR: 43500 Ft

120x60 cm BIOKÓKUSZ


AKCIÓS ÁR: 8500 Ft

120X70cm BIOKÓKUSZ


AKCIÓS ÁR: 10500 Ft

Etetőszék


AKCIÓS ÁR: 13500 Ft

140X70cm BIOKÓKUSZ


AKCIÓS ÁR: 11500 Ft

Babakocsi


AKCIÓS ÁR: 5500 Ft

"DIAMOND" Babaágy kókuszmatraccal ! Dió- fehér színben 120x60cm


AKCIÓS ÁR: 27500 Ft

Natur fenyő babaágy


AKCIÓS ÁR: 14500 Ft

178X70CM BIOKÓKUSZ


AKCIÓS ÁR: 21500 Ft

Leesésgátló


AKCIÓS ÁR: 13500 Ft

70X57cm BUOKÓKUSZ


AKCIÓS ÁR: 6500 Ft

Kiságy


AKCIÓS ÁR: 18500 Ft

KÓKUSZMATRAC több méretben


AKCIÓS ÁR: 8500 Ft

Etetőszék


AKCIÓS ÁR: 19500 Ft

Rezgő pihenőszék


AKCIÓS ÁR: 15500 Ft

Rezgő pihenőszék


AKCIÓS ÁR: 15500 Ft

Rezgős zenélős pihenőszék


AKCIÓS ÁR: 16500 Ft

Elektromos zenélős bébihinta


AKCIÓS ÁR: 27500 Ft

"Roze" Pelenkázós 70x120cm széles nagyméretű cseresznye kiságy


AKCIÓS ÁR: 55500 Ft

Sport babakocsi pierre c. 518


AKCIÓS ÁR: 28500 Ft

Rezgős zenélős pihenőszék


AKCIÓS ÁR: 24500 Ft

Pelenkázó szekrény fehér színben


AKCIÓS ÁR: 29500 Ft

 
 

Árpád-kori magyar nevek